Krovna smo udruga i servis 7 pulskih  kreativnih udruga i organizator brojnih raznorodnih programa, manifestacija, smotri i festivala.

SAKUD i članice imaju:

više od 700 aktivnih članova (od toga 77% do 20 godina)
 50 stalnih suradnika (po ugovoru), 50 stalnih suradnika (volontera), više od 100 povremenih suradnika,
 4 djelatnika.
Koristi se 2.020,53 m² zatvorenog i 313 m² otvorenog prostora.

Racionalnom i dobro umreženom organizacijom realizira se obiman odgojno-obrazovni program i organiziraju značajni programi od gradskog, županijskog, državnog i međunarodnog značaja.

bolji i zdraviji i ljudi i grad

 • Interes
 • Artikulacija interesa i potreba njegovog zadovoljavanja
 • Situacija u kojoj se potreba zadovoljava – prostor (2.020.53 m² zatvorenog i 313 m² otvorenog prostora)- stalni stručni suradnici (100), uposlenici (4), organi upravljanja,- osnovna sredstva (instrumenti, scenografija, kostimografija, nošnje)- sredstva: od članova i (ili) njihovih obitelji ulaže se više od 4.500.000,00 kn godišnje – sredstva su to, dakako koja se ne vide u završnim računima! a od proračuna, djelatnosti i sponzora ukupno se prihoduje više od 4,600.000,00 kn

zadovoljavanjem ovih preduvjeta ostvaruje se:

 • Cjelogodišnji kontinuirani i visoko profesionalni odgojno-obrazovni rad

Više od 400 programa!

 • Dio života proveden po svom izboru – edukativno, zdravo i kreativno mjesto bez prisile, bez droge!
 • Mjesto svekolikog iskazivanja osobnih kreativnih iskrenja i promišljanja pod vodstvom stručnjaka za ta područja!
 • Obrazovanje/osposobljenost članova udruga za bavljenje takovom granom umjetnosti pa i kao mogućnost izbora životnog poziva.
 • Odgoj: formiranje životnih vrijednosti i umjetničkih kriterija te educiranje buduće publike – posebice važno kod djece.
 • Proizvodnja i predstavljanje više od 400 programa vlastite produkcije godišnje u Puli, Istri, drugim krajevima Hrvatske i inozemstvu.
 • Brojna priznanja, često i na međunarodnim festivalima i natjecanjima.
 • Umrežavanje sa srodnim djelatnostima u zemlji i svijetu.
 • Organizacija međunarodno priznatih programa.

i potom:

 • Refleksija na životnu okolinu
 • očuvanje tradicijskih i nacionalnih kulturoloških osobitosti i vrednota (sve udruge posebice KUD-ovi “Lino Mariani”, “M. Brajša Rašan” i “Uljanik”),
 • obrazovanje Puljana za bavljenje određenom umjetničkom granom (i organizacijom u kulturi) u slobodno vrijeme i (ili) profesionalno, odgajanje kadrova za glazbenu školu, INK i ostale kulturne institucije (KUD-ovi “Lino Mariani” i “M. Brajša Rašan” i KUD “Uljanik” te posebice OKUD “Istra”,Kazalište Dr. INAT, Puhački orkestar grada Pule, Pulske mažoretkinje),
 • stvaranje europskog harmonikaškog centra i poticanje otvaranja glazbene akademije u Puli (OKUD “Istra”),
 • sustvaranje povijesti suvremenog hrvatskog teatra (Kazalište Dr. Inat).

bolji i zdraviji i ljudi i grad

 

 

Head organizations and service of 7 Pula creative association and organizer of many various programs, events, reviews and festivals.

SAKUD and members have:

more than 700 active members (of which 77% up to 20 years), 50 permanent collaborators (contract), 50 permanent collaborators (volunteers), more than 100 temporary associates, 4 employees. Used 2020.53 m² closed  and 313 m²   open space. Rational and well-networked organization realizes the comprehensive educational program and organize the important programs of the city, county, state and international significance.

 • Interest
 • The articulation of interests and needs of its meeting
 • The situation in which the need to meet – space (2.020.53 m² of indoor and outdoor space, 313 m²) – permanent professional associates (110), employees (4), management authorities, – assets (instruments, stage design, costume design, costumes) — assets: the members and (or) their families to invest more than kn 4,500,000.00 per year – funds are, of course that is not seen in the final accounts! from the budget, activities and sponsors earn total of more than 4,600.000,00 kn

satisfaction of these requirements is realized through:

 • A permanent maritime continuous and highly professional educational work

More than 400 programs!

 • Part of life carried out by his own choice – educational, healthy and creative place without coercion, without drugs!
 • Place the entire expression of personal creative sparks, and deliberations under the guidance of experts in these areas!
 • Education / qualification of members of the Association for dealing takovom branch of art as well as choice of life call.
 • Education: forming life values and artistic criteria and educating future audiences – particularly important for children.
 • Production and presentation of more than 400 of their annual production in Pula, Istria, Croatian and other regions abroad.
 • Numerous awards, often at international festivals and competitions.
 • Networking with related activities in the country and the world.
 • Organization of internationally recognized program.

and then:

 • Reflection on the environment
 • Preservation of traditional national and cultural characteristics and values (especially all the cultural and artistic associations “Lino Mariani”, “M. Brajša Rašan and Uljanik)
 • Education of citizens of Pula for dealing with a particular branch of art (and culture in the organization) in their free time and (or) professional, training of personnel for the school of music, INK and other cultural institutions (“Lino Mariani” and “M. Brajša Rašan “and Uljanik and especially OKUD” Istra “, Theatre Dr. INAT,Wind Orchestra…)
 • Creation of a European center of accordion music and encouraging the opening of the Academy in Pula (OKUD “Istra”)

  better and healthier people and the city